Ferieregler

Ferieaftalen indebærer ovenstående grupper, der som udgangspunkt følger de samme regler.
Der gælder dog fortsat enkelte særbestemmelser for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte med en tjenestemandslignende pensionsordning, jfr. aftalens kapitel 4 og bemærkningerne i de enkelte kapitler i denne vejledning.

Download aftalen her.

Særligt omkring to forhold skal bemærkes: 

1) 
At der er sket ændringer i lovgivningen i forbindelse med afskedigelse som følge af sygdom – jfr. Ferievejledningens pkt. 8.2.2. – idet følgende tekst udgår: 

”Har sygefraværet umiddelbart før fratrædelsestidspunktet haft en varighed af 6 måneder eller derover, bortfalder enhver ret til feriegodtgørelse”.
Fremadrettet har medarbejdere, der afskedigedes som følge af sygdom – hvis længde har været 6 måneder eller derover – krav på feriegodtgørelse. 

2) 
Fra 1. maj 2012 gælder der nye regler, hvis man bliver syg under sin ferie. Bliver man fremover syg under sin ferie, betragtes sygedagene ikke som afholdt ferie. De ikke-afholdte feriedage kan afholdes senere i ferieåret eller i det efterfølgende ferieår. 

Den danske ferielov giver som udgangspunkt alle ret til fem ugers ferie pr. år og er dermed foran EU’s arbejdstidsdirektiv (der er årsag til ændringen). EU´s Arbejdstidsdirektiv stiller kun krav om fire ugers betalt ferie pr. år. Forskellen betyder, at regelændringen ikke får fuld 
gennemslagskraft i forhold til den danske ferielov. Hvis sygdommen indtræder under ferien, gives der således kun erstatningsferie for indtil fire uger.

Den første uges sygdom (fem dage) pr. år er en karensperiode. Det vil sige, at de første fem sygedage i en given ferien ikke giver ret til erstatningsferie. Hvis sygdommen opstår inden ferien er der fortsat ingen karensperiode.
Retten til erstatningsferie gælder først fra den dag lønmodtageren giver sin arbejdsgiver meddelelse om sygdommen. De fem karensdage løber derefter. Gør sygdommen kontakt umuligt, kan der dog undtages for kravet.

Det er en betingelse, at lønmodtageren for egen regning indhenter lægelig dokumentation for sygdommens eksistens og varighed. Hvis sygdommen indtræder i udlandet, kan dokumentation være en sygehus-journal eller en erklæring fra en udenlandsk læge. Man bør sikre sig, at en sådan udskrift eller erklæring indeholder betryggende dokumentation svarende til en dansk lægeerklæring. Da karensperioden regnes pr. ferieår, bør al sygdom meddeles og dokumenteres, også selvom den normalt ikke ville kræve lægebehandling.
Har lønmodtageren ikke optjent 25 feriedage (fulde 5 uger) beregnes karensperioden forholdsmæssig.

Det er uden betydning for retten til erstatningsferie om hele det rekreative formål går tabt. Afgørende er derimod, om sygdommen under normale omstændigheder ville have medført uarbejdsdygtighed.
Ophører sygdommen under ferien, kan lønmodtageren vælge at afholde den resterende del af ferien eller at vende tilbage på arbejdet. Den erstatningsferie sygdommen eventuelt har udløst kan derimod ikke uden arbejdsgiverens udtrykkelige samtykke afholdes i forlængelse af den oprindelige ferie. Erstatningsferien må derimod aftales eller varsles som den øvrige ferie.

Fakta om sygdom i ferie efter ændringer 1. maj 2012:

• Den danske ferielov giver ret til fem ferieuger, og ændringen i ferieloven gælder kun de sidste fire uger. Det betyder, at sygdom i de første fem dage er karensperiode, og altså ikke erstattes ved sygdom.

• Du skal for egen regning skaffe lægeerklæring og fremsende den til arbejdsgiver. Ellers er sygdommen ikke dokumenteret.

• Sygemelding skal fremsendes på første sygedag.

• Husk at anmelde sygdom. Det gælder også for sygdom, som finder sted inden for karensperioden – altså de første fem feriedage.
 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram