FAQ

1. Hvorfor giver Politiforbundet juridisk bistand?

Det gør Politiforbundet jævnfør sin formålsparagraf om at sikre medlemmerne fagligt, socialt og økonomisk.

2. Hvordan får man juridisk bistand?

Det får man ved at rette henvendelse til sin lokale forening/tillidsrepræsentant. Hvis foreningen/tillidsrepræsentanten mener, at juridisk bistand er berettiget efter de udstukne retningslinier, indstiller vedkommende så om det til forbundet. Juridisk bistand kan KUN søges via den lokale forening – altså IKKE ved at rette direkte henvendelse til forbundet. 

Når Politiforbundet skal vurdere, om der skal ydes bistand, går man ud fra gældende retningslinier og praksis.

3. Er der en tommelfingerregel i forhold til, hvornår der ikke ydes bistand?

Politiforbundet yder ikke bistand i sager, som er opstået i fritiden, ved forsætlig vold, spirituskørsel og berigelse for egen vinding.

4. Findes der mulighed for at ”anke” et afslag?

Ja, man kan få sagen forelagt Politiforbundets Hovedbestyrelse.

5. Hvilke typiske sager resulterer i juridisk bistand?

Typisk yder forbundet juridisk bistand i politi-klagesager og anmeldelser om magtmisbrug i tjenesten. Dertil kommer arbejdsskade-sager og ansættelsesretlige spørgsmål.

6. Vælger man selv advokat?

Som udgangspunkt kan man selv vælge, men foreningen eller forbundet har kendskab til specialister inden for de givne områder og kan derfor komme med anbefalinger.
Derudover er det ikke længere muligt at få beskikket den samme forsvarer, hvis to eller flere polititjenestemænd er involveret i samme sag, jvf. tre kendelser fra Højesteret

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram