Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurderinger skal finde sted løbende, så arbejdsgiveren kan leve op til sit arbejdsgiveransvar og sørge for, at alt arbejde udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det er arbejdsgiverens ansvar at udfærdige en APV  minimum hvert tredje år.

Alle arbejdsgivere har siden 2000 været omfattet af kravet om at udarbejde en APV.

Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation inddrages og deltager i hele processen med APV'erne. 

Det gælder både planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse, opfølgning og revision af arbejdspladsvurderingen.

Arbejdstilsynet har udarbejdet 48 branche-rettede arbejdsmiljøvejvisere, der tilsammen dækker alle brancher. Formålet er at informere virksomhederne om, hvor Arbejdstilsynet ser de væsentligste arbejdsmiljøproblmer i virksomheden. Se arbejdsmiljøvejviseren for politiet.

Alle arbejdspladsvurderinger skal indeholde disse fem punkter:

1. Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.
2. Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.
3. Inddragelse af virksomhedens sygefravær med henblik på at vurdere, om der er forhold i virksomhedens arbejdsmiljø, der kan medvirke til sygefraværet.
4. Prioritering og opstilling af en handleplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.
5. Retningslinjer for opfølgning af handleplanen.

Se Arbejdstilsynets vejledning om APV.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram