Pension

Tjenestemandspension

Pensionsalderen regnes fra tidspunktet for ansættelse med tjenestemandspensionsret; dog tidligst fra det 25. år for dem, som er ansat før den 1. januar 2012.

Pension ved sygdom/svagelighed

En tjenestemand er berettiget til svagelighedspension ved afsked på grund af sygdom. Tjenestemandens samlede ansættelsestid skal svare til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse. Pensionen beregnes på grundlag af den optjente pensionsalder på afskedstidspunktet.

Ægtefællepension

Ægtefællepension efter en afdød tjenestemand kan kun udbetales, hvis der er indgået ægteskab eller registreret partnerskab.

Børnepension og -tillæg

En pensioneret tjenestemands børn under 21 år er berettiget til børnepensionstillæg.

Efterindtægt

Efterindtægt udbetales til en tjenestemands efterlevende ægtefælle eller, hvis tjenestemanden ikke efterlader sig en sådan, til tjenestemandens børnepensionsberettigede børn.

Opsat pension

Har du under 10 års ansættelse, men mindst 3 års pensionsalder – og fratræder du din stilling:

Alderspension

Fratræder du din stilling ved det fyldte 65. år eller 67. år – afhængig af folkepensionsalderen – foretages der ikke fradrag i din pension.

Førtidspension

Fra det fyldte 60. år har en tjenestemand ret til at søge sin afsked med førtidspension. Tjenestemandens samlede ansættelse skal svare til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse.

Andre pensionsordninger

Tjenestemandspension og folkepension.

Fleksjob

En reform af førtidspension og fleksjob betyder, at især tjenestemænd rammes hårdt påpengepungen.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram