Ægtefællepension

Ægteskabet/partnerskabet skal være indgået:
før afdøde var fyldt 65 år, og før afdøde var fratrådt med ret til egenpension, og mindst 3 måneder før dødsfaldet.
Ægtefællepension udgør 71% af egenpensionen.

Ægtefællepension beregnes efter afdøde tjenestemands optjente pensionsalder.

Ægtefællepensionen udbetales dog på grundlag af mindst 15 års pensionsalder, hvis tjenestemanden kunne have opnået denne
pensionsalder ved at blive i tjenestemandsstillingen til den pligtige afgangsalder.

Ægtefællepensionen skal ikke nedsættes, selv om der har været foretaget førtidspensionsfradrag i tjenestemandens egenpension.

Til ægtefællepensionister ydes indtil det 67. år et tillæg, der for hvert års pensionsalder udgør 1/37 af 42.548,03 kr. i årligt grundbeløb (1. april 2015). Til ægtefællepensionister, som fylder 60 år den 1. juli 1999
eller senere, ydes tillægget dog indtil det 65. år. (Bilag 3 side 17).

Fradrag ved stor aldersforskel

Hvis ægtefællen er yngre end den afdøde tjenestemand, og aldersforskellen minus ægteskabets varighed overstiger 10 år, reduceres ægtefællepensionen med 2% for hvert (hele) år ud over 10 år.

Deling af ægtefællepension

Hvis en ægtefællepension skal deles mellem flere berettigede, er betingelserne for at bevare retten til ægtefællepension ved skilsmisse, at ægtefællepensionen deles mellem de berettigede i forhold til det antal påbegyndte år, hvori hver har været gift med tjenestemanden. Den enkeltes andel udgør dog altid mindst 1⁄3 af pensionen.
Hvis der er flere end 2 berettigede, finder en ligedeling sted. Hvis en ægtefællepension er delt mellem flere berettigede (en efterlevende ægtefælle og/eller en eller flere fraskilte hustruer), beregnes under-67/65-år-tillægget således, at der ydes samme del af tillægget, som den pågældende får af ægtefællepensionen.

Udbetaling

Udbetaling af ægtefællepension påbegyndes, når efterindtægtsperioden er udløbet.
Hvis tjenestemanden dør i en periode med tjenestefrihed uden løn, og ægtefællen derfor ikke har ret til efterindtægt, påbegyndes udbetalingen af ægtefællepensionen fra den 1. i måneden efter dødsfaldet.
Det samme gælder ved udbetaling af ægtefællepension til en fraskilt hustru, idet hun ikke er berettiget til efterindtægt.

Bortfald af pension

En efterlevende ægtefælle, der indgår nyt ægteskab, mister ikke en ægtefællepension eller en enkepension i henhold til tidligere tjenestemandslove.
Hvis også den nye ægtefælle er tjenestemand, og den efterlevende ægtefælle derfor ved den nye ægtefælles død bliver
berettiget til to ægtefællespensioner (eventuelt en enkepension og en ægtefællepension), udbetales dog kun den største af disse.
Efter de før 1969 gældende tjenestemandslove bortfaldt en enkepension ved enkens indgåelse af nyt ægteskab. Udbetalingen af en enkepension, der er bortfaldet efter disse regler, genoptages dog, hvis det nye ægteskab ophører ved dødsfald eller skilsmisse.
En fraskilt hustrus indgåelse af nyt ægteskab medfører bortfald af såvel en bevaret ret som en aktuel ret til enkepension, og retten indtræder ikke igen, selv om det nye ægteskab ophører ved dødsfald eller skilsmisse.
Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram