Delpension, efterløn og fleksydelse

Delpension

Delpension kan udbetales sammen med tjenestemandspension.

Delpension udbetales fra bopælskommunen. Der stilles krav til den forudgående beskæftigelse samt, at man som delpensionist har et job på minimum 12 timer i gennemsnit pr. uge, fordelt på 20 arbejdsdage pr. kvartal.

Er man berettiget til efterløn, kan man ikke modtage delpension.

Vælger man delpension før det fyldte 62. år, skal der modregnes i delpensionens basisbeløb for såvel tjenestemandspension som for private pensionsordninger. 
Fra det 62. år skal der alene modregnes i basisbeløbet for tjenestemandspensionen.

Vedtagelsen af Tilbagetrækningsreformen har følgende konsekvenser:

Delpension - født før den 1. januar 1954:
Delpension som 60 årig med modregning på 45 %

Delpension - født den 1. januar – 30 juni 1955:
Delpension som 61½ år med modregning på 45 %

Delpension - født den 1. juli – 31. december 1955:
Delpension som 62 år med modregning på 45 %

Delpension - født den 1. januar – 30. juni 1956: 
Delpension som 62½ år med modregning på 64 %

Delpension - født den 1. juli – 31. december 1956:
Delpension som 63 år med modregning på 64 %

Delpension født efter den 1. januar 1959 – afskaffet.

Delpensionens basisbeløb er i 2018 183.596,00 kr. pr. år. 
Delpension bortfalder ved folkepensionsalderen.
Politiforbundet kan rådgive om delpension, men ansøgning om delpension m.m. foregår gennem Udbetaling Danmark.

Efterløn

Efterlønnen er en privat og personlig pensionsordning, som følger en uanset ens arbejdssted.

Opfylder man betingelserne for efterløn (der er flere overgangsordninger for anciennitet med medlemskab af a-kassen og betaling af efterlønsbidrag), kan man godt modtage efterlønnen sammen med tjenestemandspensionen.
Efterlønnen reduceres blot, afhængig af hvornår man går på efterløn og størrelsen på tjenestemandspensionen.


Satser for 2018:

91% af satsens grundbeløb: 203.472 kr. pr. år.
100% af satsens grundbeløb: 223.596 kr. pr. år. 

Som noget nyt har du nu mulighed for skattefrit at få udbetalt efterlønsbidraget i en periode frem til 30. juni 2018.
Ønsker du det - kontakt din a-kasse.
Læs evt. guiden fra FTF-A her: https://ftfa.dk/din-situation/efterloen/guide-til-udbetaling-af-efterloensbidrag/

 

Fleksydelse

Fleksydelse er en efterlønslignende ydelse.

Tjenestemænd, der er visiteret til fleksjob, har muligvis ret til at modtage fleksydelse.
Fleksydelse er alternativet til efterlønnen.

Betingelsen for ret til fleksydelse i 2018 er, at man:
• har nået fleksydelsesalderen, se alder for tilbagetrækning.
• er visiteret til fleksjob
• har betalt fleksydelsesbidrag i mindst 30 år. Ved opgørelse af optjeningstid i ordningen medregnes perioder med medlemskab af a-kasse og indbetaling af efterlønsbidrag. (Der er overgangsordninger i forhold til anciennitetskravet og betalingen af bidraget ligesom i efterlønsordningen, læs om overgangsordninger i afsnittet om efterløn)
• har bopæl i Riget (Danmark, Færøerne og Grønland) eller et andet EU/EØS-land
• ikke modtager social pension, dog undtaget invaliditetsydelse.

Fleksydelsen er et fast årligt beløb, der svarer til 91% af højeste sygedagpengesats.

I 2018 er den årlige fleksydelse på 203.472 kr.

Tjenestemandspensionen modregnes med 50%, medmindre du bliver svagelighedspensioneret - så sker der ingen modreging i flexydelsen.

Du kan få mere information og vejledning om fleksydelsesordningen her og om delpension her.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram