FAQ - Pension

1. Hvad har jeg opnået af pensionsår?

Hvis du har været ansat siden dit 21. år og fylder 60 år i indeværende år, har du maksimalt opnået 35 pensionsår. Efter de hidtidige regler kunne man nemlig tidligst optjene pensionsanciennitet fra det fyldte 25. år.

I forbindelse med aftaleforhandlingerne 2011 blev reglerne ændret, så det fra 1. januar 2012 er muligt at optjene pensionsanciennitet fra ansættelsen, også selvom det er som 21-årig.

2. Jeg har optjent 37 pensionsår - kan jeg så blive pensioneret uden fradrag i pensionen?

Nej, der skal altid foretages et fradrag i pensionen, hvis man lader sig pensionere før det 63. år. For kontorpersonale er det 70 år, men fradraget beregnes kun til 67/65 år.

3. Jeg skal til møde med min bank - hvad er min tjenestemandspension værd?

Pensionen beregnes ud fra skalatrinnet på fratrædelsestidspunktet og den optjente pensionsalder, der nedrundes til hele år.
Et helt arbejdsår på fuld tid giver et pensionsår. Ved nedsat tjenestetid optjenes forholdsmæssig pensionsanciennitet.

I de første 16 år optjenes 1,75 procent - de næste 16 år optjenes 1,5 procent, og de sidste 5 år optjenes 1 procent af den pensionsgivende løn på det aktuelle løntrin.

37 pensionsår er maksimum, og det giver 57 procent i pension af den pensionsgivende løn.

Du kan i øvrigt få beregnet din pension på Moderniseringsstyrelsen ved at gå ind på www.tjenestemandspension.dk.

4. Kan jeg miste min pension, når jeg skifter til et job i det private?

Du kan ikke miste din optjente pension, men du kan heller ikke få den udbetalt. Ved afsked fra en tjenestemandsstilling får du en skrivelse om den opsatte pension, som du har optjent og dermed har til gode.
Opsat pension kan udbetales ved folkepensionens indtræden (65 år) eller efter det fyldte 60. år mod sædvanligt fradrag. Den kan også udbetales, hvis du har mistet halvdelen - eller mere end halvdelen - af din erhvervsevne.

Der er mulighed for, at den opsatte pension kan omgøres til en fratrædelsesgodtgørelse, såfremt du i det nye job opretter en pensionsordning med løbende udbetaling. Ordningen skal godkendes af Finansministeriet.

5. Jeg har haft en samlever/kæreste gennem 10 år. Er der nogen pension til hende?

Kun en ægtefælle er berettiget til ægtefællepension efter tjenestemanden. 
Der kan ikke udbetales pension til samleveren.
Tjenestemanden skal være gift inden det fyldte 65 år - inden afsked med pension, og mindst 3 måneder før han afgår ved døden, førend ægtefællen er berettiget til pension.

Ægtefællepension beregnes som 71 procent af tjenestemandens egenpension.

6. Foretages der førtidsfradrag i pensionen ved frivillig fratrædelse?

Ja, der skal foretages fradrag i pensionen, hvis du søger din afsked før pligtig afgangsalder eller før folkepensionsalderen.
Fratrædelsesordningen giver mulighed for, at du kan få tillagt ekstra pensionsår.

Ansøgningsfristen for at blive omfattet af fratrædelsesordningen udløber den 31. marts 2011.

For chargeret personale vil ansøgningen blive behandlet individuelt i henhold til Personalestyrelsens cirkulære om "Aftale om senior- og fratrædelsesordninger".

7. Jeg skal skilles. Får min "eks" del i min tjenestemandspension?

Hun kan ikke få del i din tjenestemandspension, da den er personlig.

Hvis du afgår ved døden, er der dog en mulighed i forhold til ægtefællepension. Hovedreglen er, at retten til ægtefællepension bortfalder både ved seperation og skilsmisse.

Dog er der nogle undtagelser, således at en fraskilt hustru (ikke den fraskilte mand) kan bevare pensionsretten, såfremt nedennævnte 3 betingelser er opfyldt:
1. Pensionsretten er bevaret (se svaret til spørgsmål 5).
2. Mindst 5 års ægteskab.
3. Der påhviler manden underholdningsbidrag/bidragspligt. Hvis bidragspligten er tidsbestemt, bortfalder pensionsretten ved periodens udløb. Det fastsatte bidrag kan p.t. være 0 kroner, mens det aftalte bidrag skal være minimum 1000 kroner per måned.
I ovennævnte tilfælde kan din "eks" have ret til en del af ægtefællepensionen. Hvis du indgår ægteskab på ny, er såvel din "eks" som din enke, hvis du afgår ved døden, berettiget til en del af ægtefællepensionen - minimum en tredjedel - og det udregnes i forhold til det antal år, du har været gift med hver især.
Retten bortfalder dog, hvis din "eks" indgår i et nyt ægteskab. 
Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram