Pension ved sygdom/svagelighed

Din sag om afskedigelse på grund af ”helbredsmæssig utjenstdygtighed” forelægges Personalestyrelsen og Helbredsnævnet, som på baggrund af sagens faktiske oplysninger – herunder indhentede lægeerklæringer – afgør, om du skal indstilles til afsked.
Derpå kommer sagen til høring hos dig og din organisation, hvorefter man afskediges med 3 måneders varsel. Du bevarer din normale månedsløn, mens sagen om afskedigelse på grund af helbredsmæssig utjenstdygtighed er under behandling.
Den almindelige svagelighedspension svarer til de pensionsår,
du selv har optjent indtil afskedigelsen.

Kvalificeret svagelighedspension

Kvalificeret svagelighedspension tillægges, hvis en tjenestemand, der afskediges på grund af svagelighed, har mistet 2⁄3 af sin erhvervsevne.

Personalestyrelsen og Helbredsnævnet træffer denne afgørelse på baggrund af sagens lægelige oplysninger. Det er fortsat muligt at søge social førtidspension ved kommunen, men det er ikke længere en forudsætning
for at opnå kvalificeret svagelighedspension.
 
Kvalificeret svagelighedspension gives kun ved pensionering før det 60. år, men uafhængigt af det almindelige krav om 10 års ansættelsestid.
Kvalificeret svagelighedspension beregnes på grundlag af den pensionsalder, tjenestemanden ville have opnået, hvis han var blevet i stillingen på fuld tid til det fyldte 70. år eller den tidligere pligtige afgangsalder, men højst 37 pensionsår.

Reglerne er ændret pr. 1. januar 2003.

Tilskadekomst i tjenesten

Her kræves det, at tilskadekomsten udløser erstatning for tab af
erhvervsevne efter lov om forsikring mod arbejdsskader. Kravet er minimum 15% erhvervsevnetab.

En tilskadekomstpension er altid 37 pensionsår på det aktuelle løntrin.

Hvis tjenestemanden ved grov uagtsomhed eller beruselse selv har fremkaldt eller væsentligt bidraget til arbejdsskadens indtræden, kan Finansministeren bestemme, at forhøjet pension bortfalder eller nedsættes.
Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram