Lønprojekt: En bredere og mere retfærdig fordeling af lønkronerne

Politiforbundet ønsker et lønprojekt, hvis overordnede formål er at tilvejebringe et lønsystem, der opleves retfærdigt, er gennemskueligt, og som ”belønner” politifagligheden samt de kompetencer, man løbende tilegner sig som polititjenestemand gennem efter- og videreuddannelse.
Som led i politiets flerårsaftale stiger specialiseringen i disse år i dansk politi og dermed også behovet for, at polititjenestemænd efter- og videreuddanner sig. Udmøntningen er i fuld gang. Derfor er der også brug for et lønsystem, som i højere grad understøtter kernefaglighed og kompetencer, end tilfældet er i dag. Det mener Politiforbundet, der er i dialog med Rigspolitiet om muligheden for et ændret lønsystem. Finansieringen skal dog først forhandles hjem ved OK18.
  8/12/2017

Af Karina Bjørnholdt og Stine Svarre Gaardhøj

En organisationspulje til gennemførelse af et lønprojekt. Det er et af de krav, som Politiforbundet har indgivet til Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) til OK18-forhandlingerne. 

Organisationspuljen skal, sammen med øvrige eksisterende midler i politiet, danne grundlag for et projekt, hvis overordnede formål er at tilvejebringe et lønsystem, der opleves retfærdigt, er gennemskueligt, og som ”belønner” politifagligheden samt de kompetencer, man løbende tilegner sig som polititjenestemand gennem efter- og videreuddannelse. 

En øget politifaglig specialisering
Polititjenestemænd bliver nemlig i dag mødt med krav om et generelt højere kompetenceniveau inden for politiets kerneydelser. Det er nødvendigt for at kunne matche udviklingen i kriminalitetsformer, ligesom flere vil skulle specialisere sig. Det fortæller forbundssekretær Poul-Erik Olsen, der er Politiforbundets ekspert inden for løn- og ansættelsesvilkår. 

Ser  man ind i politiets virkelighed anno 2017 er omkring 50 procent af politistyrken beskæftiget inden for en politifaglig specialisering – eksempelvis som motorcykelbetjent, hundefører, efterforsker, i en reaktionspatrulje med videre.

25 procent løser opgaver på specialistniveau – det kan være som særlig efterforsker, analytiker, kriminaltekniker, uchargeret indsatsleder med videre. Og 10 procent har en lederstilling. 

Lønstruktur skal afspejle politiets nye virkelighed
- Politiforbundets vision er, at lønsystemet skal afspejle, hvordan politiet arbejder. I dag er det en relativ mindre del af politistyrken, der får del i lokallønnen, da midlerne primært anvendes til funktionstillæg. Det skaber en rigid struktur, fordi tillæggene fastholder folk i en bestemt funktion.

Vi ser derfor større muligheder i en central aftale med en tillægsstruktur, der tilgodeser dem, der beskæftiger sig med en politifaglig specialisering, siger Poul-Erik Olsen og oplyser, at der også skal skabes en tilsvarende tillægsstruktur for lederne, som gør det muligt at honorere nogle af de særlige funktioner, som ledelsen varetager i dag i dansk politi – for eksempel som vagtledere. 

Lønprojektet omfatter også et ønske om en omklassificering af politikommissærerne, da de er den mest ”nødlidende” ledergruppe rent lønmæssigt.
Men hele lønprojektet afhænger i betydeligt omfang af, om det lykkes at få en organisationspulje hjem ved de kommende overenskomstforhandlinger. 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram