Orientering fra hovedbestyrelsen

Politiforbundets hovedbestyrelse holdt et todages møde den 24. og 25. januar i Billund. Læs her om nogle af de emner, som blev behandlet på mødet.
  27/1/2017

Politiskole i Vejle tages til efterretning

Under hovedbestyrelsens møde i det jyske faldt vilkårene for en politiskole i Vestdanmark langt om længe på plads.

Skolen etableres i Vejle - i en bygning, der tidligere har huset en sygeplejeskole. Bygningen skal nu gennemgå en større ombygning. Rigspolitiet vurderer, at det vil tage omkring 40 måneder, mens Vejles borgmester har udtalt, at de første elever kan indtage skolebænken den 1. januar 2018 – dog vil politiskolen ikke være endeligt bygget færdig.

Politiforbundet havde, i lighed med Rigspolitiets anbefalinger, ønsket et nybyggeri, men tager til efterretning, at der ikke var et politisk flertal for en sådan løsning.

- Det har været en meget uskøn, politisk proces. Men nu må vi få det bedste ud af en ombygget politiskole i Vejle. Jeg forventer til gengæld, at vi får de faciliteter, der er nødvendige for en velfungerende politiskole, OG at der findes en midlertidig løsning, så der kan optages flere politielever frem til, at skolen i Vejle står klar. Politiet skal ikke straffes for de lange, politiske drillerier, siger formand for Politiforbundet, Claus Oxfeldt. 

Arbejdsgruppe skal analysere behovet for udstyr og uddannelse

Har dansk politi det rette udstyr til at løse de opgaver, som ”den ny virkelighed” byder på efter terroranslaget i 2015? Hvad er egentlig behovet? Et det et landsdækkende behov? Får kollegerne tilstrækkelig uddannelse i de kompetencer, som kræves. Og skal alle kunne det samme?
Det debatterede hovedbestyrelsen på sit seneste møde - på baggrund af en indstilling fra Københavns Politiforening.

Hovedbestyrelsesmedlemmerne blev hurtigt enige om, at emnet er så stort og kompleks, at det kræver en mere dybere behandling. Derfor nedsatte hovedbestyrelsen en arbejdsgruppe, der skal analysere behovet for udstyr og uddannelse – primært i beredskaberne i landets største byer, fordi det er her, at politiopgaverne og sikkerhedssituationen har ændret mest karakter siden 14. og 15. februar 2015.

- Helt overordnet mener Politiforbundet, at vores medlemmer skal have det nødvendige udstyr, det kræver at løse en opgave. Men fra kreds til kreds kan der være forskellige opfattelser af, hvad der er nødvendigt, fordi udfordringerne ikke er de samme. Vi vil gerne afdække den forskellighed og både tage debatten om, hvad man konkret mener, der er behov for af udstyr og uddannelse for at føle sig sikker i udførelsen af sit arbejde. Men også den mere overordnede debat om, hvad det er for et politi, vi ønsker i fremtiden? beskriver forbundsformand Claus Oxfeldt.

Det bliver Niels Hedeager, medlem af forhandlingsudvalget og Politiforbundets politisk ansvarlig for området, der bliver tovholder for udvalget, sammen med forbundssekretær Flemming Olsen. I arbejdsgruppen vil desuden sidde repræsentanter fra politiforeningerne for København, Østjylland, Fyn og Nordjylland, da Danmarks fire største byer har hjemme i disse kredse.
Hensigten er at inddrage Rigspolitiet i videst muligt omfang, da det er arbejdsgiveren, som har det sidste ord i spørgsmål om udstyr og udrustning. 

Hovedferien bør afvikles fra medio juni til medio august

Rigspolitiet har for nyligt meldt ud, at ferieplanlægningen for 2017 skal planlægges efter en 30-70-fordeling inden for alle politifaglige kompetencer for at sikre, at kredsene er fuldt ud operative gennem feriesæsonen.

Hovedferien afvikles efter Ferielovens bestemmelser mellem den 1. maj og den 30. september. Politiforbundet har dog skrevet til Rigspolitiet og opfordret dem til at bede kredsene om at tage mest muligt hensyn til, at en stor del af de ansatte i dansk politi har skolesøgende børn. Derfor bør hovedferien afvikles fra medio juni til medio august, hvor skolerne holder sommerferie.

I det hele taget opfordrer forbundet til, at kredsene udviser anstændighed i ferieplanlægningen. Der bør blandt andet også tages et særligt hensyn til ferieønskerne fra de medarbejdere, som over en meget lang periode har påtaget sig et stort merarbejde. 

Mænd forskelsbehandlet i sager om erstatning for tabt erhvervsevne

En EU-dom har fastslået, at dansk praksis frem til marts 2015, hvor myndighederne har differentieret erstatningen efter forventet levealder for mænd og kvinder, er imod ligebehandlingsprincippet. Den praksis har betydet, at mænd har fået lavere erstatning end kvinder i sager om engangserstatning for erhvervsevnetab.
Politiforbundet er i gang med at kortlægge, om nogle af forbundets medlemmer kan være berørt af forskelsbehandlingen. En del kriterier skal dog være opfyldt, førend en sag kan gå om.

- Der er mange juridiske aspekter i dommen, som vi nu skal have gransket, så opfordringen til medlemmerne er, at de lige skal slå koldt vand i blodet, hvis de mener, at de kan være berørt af EU-dommen. Vi melder ud, så snart, der er nyt i sagen, siger forbundssekretær Flemming Olsen, der er Politiforbundets ekspert inden for arbejdsskadesager.  

Lønnen reguleres i april og december

Som resultat af den seneste overenskomstaftale (OK15) sker der en regulering af lønnen med virkning fra den 1. april. I alt 1,23 procent stiger lønnen. Den ene procent er den aftalte lønstigning, og de 0,23 procent er resultatet af reguleringsordningen, der sikrer balance mellem de private og offentlige lønninger.
Igen pr. 1. december vil lønnen blive reguleret som følge af OK15. Denne gang med 1,5 procent. 

 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram