Politiforbundets Nyhedsbrev nr. 1 2018

Læs nyhedsbrevet om sagen om udrykningskørsel, medlemsundersøgelsen, uniformering, OK18 og meget andet.
  1/2/2018

Udrykningskørsel – en principiel sag, som vi forfølger

En kollega, der er færdselsbetjent ved Midt- og Vestsjællands Politi, er blevet dømt i Landsretten for at have kørt 6 km/t for stærkt i forbindelse med kontrol af, hvorvidt fører af et forankørende køretøj brugte sikkerhedssele. Dommen lød på en bøde på 1.000 kroner, og begrundelsen var, at overskridelsen af hastighedsgrænsen ikke var nødvendig og proportionel. Sagen har affødt mange reaktioner rundt omkring fra kollegerne.  

Politiforbundet har ydet advokatbistand hele vejen igennem og forsøger nu at få sagen prøvet i Højesteret.

  • Sagen er vigtig for os i Politiforbundet. Derfor går vi videre med den og undersøger sammen med advokaten, om den kan blive prøvet i Højesteret. Den har så principiel karakter, at den skal forfølges. Det bliver meget svært og kompliceret for politiet at gøre sit arbejde fremover med sager som denne, siger forbundsformand Claus Oxfeldt.

Politiforbundet har også adresseret problematikken over for Justitsministeriet, da det er helt afgørende, at der hurtigt kommer klarhed omkring reglerne for udrykningskørsel. Det er for det første vigtigt at få afklaret, om reglerne om udrykningskørsel er tilstrækkeligt klare. Men også om arbejdsgiveren i tilstrækkeligt omfang instruerer og orienterer medarbejderne på en sådan måde, at den enkeltes beslutning om at iværksætte udrykningskørsel i forbindelse med en konkret opgave træffes på et så sikkert grundlag, at den pågældende ikke efterfølgende udsætter sig selv for en sigtelse og eventuel dom for overtrædelse af færdselslovgivningen. Dernæst bør det undersøges, om reglerne bør ændres eller præciseres for, at politiet kan udføre sine opgaver optimalt.

  • Det er afgørende, at kollegerne får større klarhed omkring regler og retningslinjer ved udrykningskørsel. Vores anbefaling her og nu er i lyset af den seneste dom, at man skal tænke sig meget grundigt om, når beslutningen om udrykningskørsel bliver truffet, udtaler Claus Oxfeldt.

 

Medlemsundersøgelsen – hvordan skal Politiforbundet se ud i fremtiden?  

I efteråret 2017 spurgte Politiforbundet i samarbejde med analysefirmaet MSI Research alle medlemmer om, hvad de synes om deres fagforbund. Svarprocenten på medlemstilfredshedsundersøgelsen lå på 42 procent, hvilket er en høj svarprocent i sådanne undersøgelser. Medlemmernes samlede tilfredshed ligger på indeks 54, og den samlede loyalitet ligger på indeks 64.

Medlemsundersøgelsen er efterfølgende blevet debatteret og behandlet i Politiforbundets Hovedbestyrelse, og der er enighed om, at resultatet ikke er tilfredsstillende. Derfor er der iværksat en række initiativer, der bliver forankret i hovedbestyrelsen med det formål at skabe ét stærkt Politiforbund for vores medlemmer, fra talsmand, over tillidsrepræsentanter og politiforeninger til forbundshuset.

Hovedbestyrelsen har godkendt at lade det videre arbejde med at øge medlemstilfredsheden tage afsæt i tre temaer:

  • Image, som dækker over, hvordan medlemmer opfatter Politiforbundet.
  • Interessevaretagelse, som dækker over, hvordan medlemmerne vurderer, at Politiforbundet arbejder for at fremme deres interesser i forhold til at sætte dagsordenen og påvirke den politiske proces, skabe gode løn- og ansættelsesmæssige forhold samt forbedre arbejdsmiljøet.
  • Rådgivning, der dækker over, hvordan medlemmerne oplever den personlige rådgivning, som de modtager fra Politiforbundet. Der er derfor nedsat tre grupper, som hver skal arbejde videre med at konkretisere forslag til konkrete handlinger inden for hver af de ovenfor nævnte temaer. Der er samtidig nedsat en styregruppe med næstformand Claus Hartmann som formand, der på baggrund af de tre gruppers arbejde skal udarbejde en samlet rapport med anbefalinger til konkrete tiltag, der skal øge medlemstilfredsheden. Planen er, at hovedbestyrelsen skal drøfte og godkende rapporten på hovedbestyrelsesmøde d. 18.-19. april 2018, hvorefter tiltagene vil blive sat i værk.

Læs mere om resultaterne af medlemsundersøgelsen i det kommende nummer af fagbladet DANSK POLITI. 

Nyt om uniformering og udrustning 

I efteråret holdt Politiforbundet en temadag om uddannelse, udrustning og udstyr. Det kom der et idékatalog ud af og en fælles arbejdsgruppe med Rigspolitiet, der arbejder videre inden for temaet. Målet er, at arbejdsgruppen kommer med et oplæg til en opdateret basispakke, samt oplæg til uniformering af hundeførere, skydeledere og -instruktører. Efterfølgende er ambitionen at komme med forslag til udstyrspakker til civil tjeneste, obs-folk, efterforskere, specialpatruljer, MARSIKPOL, grænseindsats, indsatsledelse, dialog og cykelpatrulje.

Arbejdsgruppen er nu ved at være klar med et bud på en basispakke til uniformerede kolleger, som vurderes at være mest presserende.

Læs mere på Politiforbundets hjemmeside her.
 

Politiforbundet siger ja til en ny fælles hovedorganisation 

En ny fælles hovedorganisation med LO og FTF er både en nødvendig fremtidssikring og en stor styrkelse af muligheden for at få indflydelse og blive hørt. Det mener Politiforbundets Hovedbestyrelse, der enstemmigt har vedtaget at bakke op om en ny fælles hovedorganisation.

Forinden har hovedbestyrelsen haft en grundig drøftelse af fordele og ulemper, hvis man henholdsvis sagde ja eller nej til en ny fælles hovedorganisation med LO og FTF. Fordelene vejede tungest. Hovedargumenterne for en ny organisation er blandt andet, at man med én samlet hovedorganisation, med tilsammen 1,5 millioner medlemmer, vil få styrket den politiske indflydelse, ligesom der vil blive lyttet mere til en større hovedorganisation.

  • Jeg er meget tilfreds med den opbakning, som Politiforbundets Hovedbestyrelse er kommet med. Der er ingen tvivl om, at vi vil stå stærkere sammen i en ny, fælles hovedorganisation. Størrelse og styrke betyder noget, udtaler forbundsformand Claus Oxfeldt.

Det er først i april 2018, at en ekstraordinær kongres i FTF endeligt stemmer om dannelse af en ny hovedorganisation ved en sammenlægning af de to hovedorganisationer.

 

OK18 – forhandlingerne så småt i gang

Forhandlingerne om en ny overenskomst på statens område har ladet vente på sig, da der har været en enighed de faglige organisationerne imellem, at man ikke ville indlede forhandlinger, før der kom egentlige forhandlinger i gang mellem lærerne og Moderniseringsstyrelsen om en aftale om arbejdstid til erstatning af lærernes nuværende regler, som blev indført ved et lovindgreb i 2013. Disse forhandlinger er nu endelig gået i gang, og derfor er de egentlige OK18-forhandlinger på statens område også påbegyndt.

De foreløbige udmeldinger tyder på, at der vil blive tale om svære forhandlinger. Det kan derfor ikke udelukkes, at der vil udbryde konflikt, som også vil kunne komme til at omfatte nogle af Politiforbundets overenskomstansatte medlemmer. Tjenestemænd må ikke strejke og arbejdsgiveren må ikke lockoute dem. Politiforbundet vil naturligvis orientere nærmere om, hvordan vores medlemmer skal forholde sig i en faglig konflikt, hvis det bliver aktuelt.


Evaluering af politiets basisuddannelse

Politiforbundet har besluttet at lave en undersøgelse af den to-årige basisuddannelse, nærmere bestemt uddannelsens modul 1 og 2. Det sker forud for Rigspolitiets evaluering af uddannelsen, som vil blive påbegyndt i løbet af foråret. Politiforbundet ønsker blandt andet at opnå en større indsigt og baggrundsviden forinden en dialog med Rigspolitiet om eventuelle ændringer i uddannelsen.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram