Sådan får OK18 betydning for dig

Er du også i tvivl om, hvad en økonomisk ramme på 8,1 procent egentlig får af betydning for dig? Her er samlet de vigtigste resultater af OK18.
  21/6/2018

En samlet økonomisk ramme på 8,1 procent

Den samlede økonomiske ramme, som er aftalt for en tre-årig periode, landede på statens område på 8,1 procent. Den økonomiske ramme er ikke det samme som en lønstigning, men den dækker over arbejdsgiverens samlede udgifter til lønmodtagerne. De generelle lønstigninger for perioden er 6,07 procent inklusiv den forventede udmøntning af reguleringsordningen. Overenskomsten dækker 180.000 statsansatte. 

Lønstigninger
Sådan kommer din løn til at stige:

Pr. 1. april 2018: 0,80 pct.
Pr. 1. oktober 2018: 0,50 pct.
Pr. 1. april 2019: 1,30 pct.
Pr. 1. oktober 2019: 0,86 pct.
Pr. 1. april 2020: 1,46 pct.
Pr. 1. februar 2021: 0,68 pct.

Heri ligger den forventede udmøntning af reguleringsordningen. Det forventes i samme periode, at prisudviklingen stiger med 4,9 procent, hvilket betyder at købekraften i politilønnen opretholdes, og at der er tale om en reallønsstigning.

Reguleringsordning og privatlønsværn

Det såkaldte privatlønsværn, der blev indført i OK15, er blevet fjernet igen. Privatlønsværnet var en særlig reguleringsordning, der blev indført, fordi Moderniseringsstyrelsen mente, at der var opstået et løngab mellem de statsansattes og de privatansattes lønninger. Reguleringsordningen sikrer en parallel lønudvikling. Hvis det private arbejdsmarked har haft en højere lønudvikling end i staten, så reguleres lønnen med 80 procent af forskellen mellem de privatansatte og de offentligt ansattes løn og omvendt.

Sikring af spisepausen

Den betalte spisepause var en af de store knaster i forhandlingerne. Men det lykkedes til sidst at skabe ro omkring spisepausen og få den skrevet ind som en del af aftalen, og den er nu en overenskomstmæssig ret. Moderniseringsstyrelsen kan med andre ord ikke afskaffe den betalte spisepause, medmindre CFU går med til at forhandle om rettigheden.

Resultater for OK18

 • Kompetenceudvikling Etablering af en ”kompetencefond” med fokus på individuel kompetenceudvikling.
 • Psykisk arbejdsmiljø Etablering af en lederuddannelse i håndtering af psykisk arbejdsmiljø.
 • Udflytning af arbejdspladser Udligningstillæg ved geografisk flytning af institutioner, valg af tillidsrepræsentant og forbedring af aftalen om flyttegodtgørelse.
 • Gruppeliv Dødsfaldsdækningen hæves fra 370.000 til 425.000 kroner, ligesom forsikringssummen ved kritisk sygdom forhøjes fra 100.000 til 150.000 kroner.
 • Opskrivning af lokallønspuljer Lokallønspuljen til polititjenestemænd (gl. lønsystem) opskrives med 18,5 millioner.
 • Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Ret til løn i op til 5 dage pr. barn for medarbejdere, hvis børn modtager ambulant behandling, der træder i stedet for hospitalsindlæggelse.
 • Ferie og særlige feriedage Implementering af den nye ferielov – dog er det aftalt, at de særlige feriedage videreføres efter de nugældende regler.

 
Resultater af lokale OK18-forhandlinger

 • Politikommissærer hæves fra lønramme 32 til lønramme 33.
 • Lønprojekt for ny tillægsstruktur for uchargerede polititjenestemænd.
 • Lønprojekt for tjenestemandsansatte kontorfunktionærer – oprykning af overassistenter.
 • Opskrivning af lokallønspuljen for polititjenestemænd.
 • Forhøjelse af satserne i den gældende lønaftale for Domstolene.

 

 Et langstrakt forhandlingsforløb

 1. december 2017: Første sættemøde i Finansministeriet.
 2. februar 2018: Sammenbrud i forhandlingerne.
 3. marts: De faglige organisationer i staten udsender konfliktvarsel og har første indledende møde i Forligsinstitutionen.
 4. marts: Finansministeriet udsender lockoutvarsel for 120.000 statsansatte.
 5. marts: Politiforbundet melder ud, at også politikadetterne udtages til konflikt. Det sker som modsvar på arbejdsgiverens omfattende lockout.
 6. marts: Første udsættelse af konflikt fra Forligsmanden.
 7. april: Anden udsættelse af konflikt fra Forligsmanden.
 8. april: Parterne har opnået enighed efter 34 timers forhandling, og aftalen er landet.

  

Hvorfor skulle Politiforbundets medlemmerne ikke stemme om resultatet?

I Politiforbundets vedtægter fremgår det, at beslutninger, der vedrører stillingtagen til aftaleresultatet, træffes af kongressen. Dog kan Politiforbundets Hovedbestyrelse godkende eller forkaste et aftaleresultat ved enstemmighed. Det er dét, som er sket denne gang – altså at Hovedbestyrelsen enstemmigt har godkendt aftaleresultatet.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram