OK18-forlig: Hovedbestyrelsen er yderst tilfreds

Mandag eftermiddag mødtes Politiforbundets Hovedbestyrelse til en grundig orientering om forliget på statens område, det såkaldte CFU-forlig. Der var fuld opbakning i Hovedbestyrelsen til CFU-forliget. Ikke mindst fordi det er lykkedes at opnå en lønramme på 8,1 procent over en treårig periode. Det oprindelige udspil fra arbejdsgiveren var på kun 6,4 procent.
  1/5/2018

- Vi har sikret en lønudvikling, som giver en reallønsfremgang til alle. Det er vi i Hovedbestyrelsen meget tilfredse med. Jeg er ikke i tvivl om, at det er det store sammenhold på tværs af faggrupper og organisationer, der er årsag til, at vi er kommet i hus med en løsning for alle og et stærkt resultat, siger forbundsformand Claus Oxfeldt.

Reguleringsordningen fastholdes desuden, og det upopulære ”Privatlønsværn”, der blev indført i forbindelse med OK15, droppes.

Spisepause er en ret for alle
Forliget på statens område sikrer også, at den betalte spisepause er en overenskomstmæssig ret for alle.
Moderniseringsstyrelsen kan med andre ord ikke afskaffe den betalte spisepause, medmindre CFU går med til at forhandle om rettigheden.
Af forliget fremgår blandt andet følgende:

 • Spisepausen
  Spisepausen indskrives som en overenskomstmæssig ret. 
 • Kompetenceudvikling
  Etablering af en ”kompetencefond” med fokus på individuel kompetenceudvikling.
 • Psykisk arbejdsmiljø
  Etablering af en lederuddannelse i håndtering af psykisk arbejdsmiljø. 
 • Udflytning af arbejdspladser
  Udligningstillæg ved geografisk flytning af institutioner, valg af TR og forbedring af aftalen om flyttegodtgørelse.

 • Gruppeliv
  Dødsfaldsdækningen hæves fra 370.000 til 425.000, ligesom forsikringssummen ved kritisk sygdom forhøjes fra kr. 100.000 til 150.000. 
 • Opskrivning af lokallønspuljer (CFU skævdeling)
  Lokallønspuljen til polititjenestemænd (gl. lønsystem) opskrives med 18,5 mio. 
 • Tjenestefrihed af familiemæssige årsager
  Ret til løn i op til 5 dage pr. barn for medarbejdere, hvis børn modtager ambulant behandling, der træder i stedet for hospitalsindlæggelse.

 • Ferie og særlige feriedage
  Implementering af den nye ferielov – dog er det aftalt, at de særlige feriedage videreføres efter de nugældende regler.

Generelle stigninger og puljemidler
I perioden frem til den 18. maj skal Politiforbundet forhandle med Rigspolitiet om, hvordan forbundet mener, at organisationspuljemidlerne, der er afsat til lønprojekter, bør benyttes.
Overenskomstperioden er som nævnt treårig og løber fra den 1. april 2018 til den 21. marts 2021.

De generelle lønstigninger udgør i alt 6,07 procent (forudsat at forventningerne til reguleringsordningen holder). Forliget er dermed bedre end forventningerne til resultatet forud for forhandlingerne om OK18. De var baseret på private overenskomster og lød på 5 procent til generelle lønstigninger og en samlet ramme på 7 procent.

Som det fremgår af nedenstående tabel fordeler rammen sig på generelle lønstigninger og puljemidler, som også anvendes til lønstigninger. Dertil kommer reguleringsordningen, som forventes at udmønte ekstra stigninger på lønnen:

Samtlige organisationer på statens område skal i de kommende uger tage stilling til, hvorvidt de vil stemme ja til forliget.

Politiforbundet vil løbende orientere om udviklingen, og når der er nyt omkring forliget.

Forliget kan i sin helhed læses her: http://www.cfu-net.dk/_Resources/Persistent/42106d86bb72372ab771f894ebf62b33dd8a4685/OK18%20CFU%20forlig%20med%20underskrift.pdf

 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram