OK18 - Næsten 120 politikadetter omfattet af strejke

Politiforbundet har varslet strejke for politikadetterne med virkning fra den 16. april 2018. De få politikadetter, som beskæftiger sig med bevogtningsopgaver i København, vil dog blive fritaget af sikkerhedsmæssige hensyn.
  23/3/2018

Det betyder, at næsten 120 politikadetter er udtaget til at strejke. Strejkevarslet er et modsvar på Moderniseringsstyrelsens lockout af 120.000 statsansatte. Politiforbundet har i den forbindelse kritiseret Moderniseringsstyrelsen og minister Sophie Løhde for at optrappe unødigt.

Det følger af overenskomsten for politikadetterne, at der i tilfælde af arbejdsstandsning mellem Rigspolitiet og Politiforbundet skal indgås aftale om eventuel friholdelse af et antal politikadetter. I aftalen skal indgå både hensynet til, at konflikten ikke må være uden virkning, og hensynet til den aktuelle sikkerhedssituation.

På den baggrund er der mellem parterne indgået aftale om, at friholde politikadetterne i København, der alle er beskæftiget med sikkerhedsmæssige bevogtningsopgaver. Alle andre politikadetter omfattes af konflikten, herunder også politikadetter under uddannelse.

I forhold til grænsepolitikredsene vil det være sådan, at når politikadetterne omfattes af konflikten, vil der fortsat være personale til stede. Af hensyn til det tilstedeværende personales sikkerhed er derfor indgået aftale om, at der kan tilføres det nødvendige antal polititjenestemænd til varetagelse af dette personales sikkerhed.

Det er for Politiforbundet afgørende vigtigt, at der uanset den varslede konflikt fortsat tages hånd om kollegernes sikkerhed. Det samme gælder naturligvis også i forhold til personale, der i øvrigt yder bistand til politiet.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram