Internationale missioner: Når arbejdet bærer frugt

I 2009 besluttede Politiforbundets kongres, at de internationale missioner skulle være et særligt fokusområde.
  25/9/2018

Af Stine Svarre Gaardhøj og Benedicte Rasmussen

De første spadestik til et bredt samarbejde blev taget sammen med arbejdsgiver og chefpsykolog for at kortlægge området og finde frem til justeringer og anbefalinger for, hvordan man bedst sender danske politifolk ud i internationale missioner.

– Vi har et godt og tillidsfuldt samarbejde, som skal sikre de bedste og mest forsvarlige rammer for vores udsendte kolleger, fortæller næstformand Claus Hartmann og forbundssekretær Claus Redder Madsen. 

Det var med ønsket om at få afdækket behov og procedurer for politifolk før, under og efter deres udsendelse på internationale missioner, at Politiforbundet gik ind i arbejdet, fortæller næstformand Claus Hartmann, der er politisk ansvarlig for det internationale arbejde i Politiforbundet.

Igennem flere år havde man i Politiforbundet oplevet, at der var vidt forskellige procedurer i politikredsene over for kolleger, der blev sendt ud i verden. Missionerne havde samtidig ændret karakter og var blevet farligere. Politifolk blev sendt til krigsområder i Ex-Jugoslavien i 1990’erne og senere også til Afghanistan og Irak.

Målet var at skabe bedre sammenhæng, særligt med henblik på det psykiske arbejdsmiljø for de udsendte, men også i forhold til rekruttering og hele grundlaget for udsendelsen.

Der blev efterfølgende lagt et stort arbejde i at samle de rette interessenter, lave projektbeskrivelse, arbejdsgrupper og workshops, som i sidste ende skulle munde ud i en rapport med klare anbefalinger. Det blev til et meget givtigt samarbejde med Rigspolitiet om at forbedre koncepterne for udsendelser.

- Det har båret frugt, at vi har arbejdet omhyggeligt og inddraget så mange som muligt, så vi kunne danne et samlet grundlag for at sende folk ud, siger forbundssekretær Claus Redder Madsen.

I 2011 kom rapporten, hvor Politiforbundet, på baggrund af projektarbejdet, kom med konkrete bud på, hvordan man kunne sætte nye standarder og professionalisere arbejdet med de internationale missioner i alle politikredse. Rapporten var et produkt af to års samarbejde mellem både Rigspolitiet, politikredse og politiforeninger og har lige siden dannet retningslinjer og faste procedurer for missionerne.


Rigspolitiet arrangerer et eller to årlige besøg hos de udsendte politifolk, hvor Politiforbundet og Rigspolitiet psykologtjeneste deltager. Her er det et besøg i Mali i 2016.


Klare anbefalinger

Anbefalingerne i rapporten strækker sig over en lang række emner lige fra faste psykologsamtaler til rekruttering og bygger samtidig oven på de erfaringer, man havde efter mange år med internationale udsendelser.

- Vi har indført nogle klare rammer for de internationale missioner blandt andet for at sikre, at folk også kommer hjem igen som hele mennesker. Jeg glæder mig over, at det er lykkedes i samarbejde med Rigspolitiet at samle trådene. Det har givet os en fælles tilgang, siger Claus Hartmann.

Det var vigtigt for Politiforbundet, at de konkrete anbefalinger kom ud og blev implementeret som et ensartet og bredt koncept i alle politikredse, derfor skulle rapporten også bygge på et bredt samarbejde for at blive bedst muligt forankret lokalt.

Karrierer og kompetencer

At blive sendt ud på en international mission bør være karrierefremmende og kompetencegivende for kollegerne, mener næstformanden. Det var også en del af målene med projektarbejdet, som blev sat i gang. Derfor har det også været vigtigt for Politiforbundet at arbejde med tilgangen til, hvordan politikredsene tager imod kollegerne, når de vender hjem efter en udsendelse. Der har nemlig været for mange eksempler på, at man ikke udnytter de udsendte politifolks kompetencer godt nok, efter de er kommet tilbage.

- Det burde være endnu mere karrierefremmende, end det er i dag, hvor det kun er tilfældet for dem, der sendes ud på højeste strategiske niveau. Det viser også, at der stadig er noget, vi kan arbejde videre med og blive bedre til, siger forbundssekretær Claus Redder Madsen.

Status efter 10 år

Der er nu næsten 10 år siden, Politiforbundet satte fokus på arbejdet med de internationale missioner, og projektrapporten og anbefalingerne har været ude og fungere i politikredsene i næsten syv år. Når Claus Hartmann og Claus Redder Madsen skal gøre status på arbejdet, er konklusionen, at de fortsat er godt tilfredse med hele konceptet og anbefalingerne, der stadig er aktuelle og brugbare i dag.

- Vi kan konstatere, at det lønner sig at gå systematisk til værks, og det glæder mig, at vi på baggrund af det grundige arbejde, vi satte i gang, er kommet et godt stykke i den rigtige retning, siger Claus Hartmann.  

Fremtidige udfordringer

De internationale missioner, som danske politifolk bliver sendt til, har ændret karakter fra at være mere humanitære og konfliktløsende til at være på et højere og mere strategisk og rådgivende niveau. Næstformanden påpeger, at det er politisk bestemt fra Udenrigsministeriet, hvilke internationale missioner dansk politi skal deltage i.

- Der stilles store uddannelsesmæssige krav til dem, der sendes ud, og det vil forsætte fremover. Men vi hører også, at danske politifolk har høj anseelse og er eftertragtede, konstaterer Claus Hartmann.

Det internationale arbejde og politiarbejdet på tværs af nabolandene er for dansk politi noget, der bliver mere og mere af. Ikke kun når det gælder de internationale missioner, men også når det gælder deltagelse i store begivenheder som topmøder eller VM i fodbold.

Næstformanden forudser, at det er et område som Politiforbundet også fremadrettet kommer til at beskæftige sig med for fortsat at sikre ordentlige rammer og vilkår for kollegerne. Senest er det lykkedes Politiforbundet at forhandle en aftale på plads om fuld forsikring i op til fem år af de kolleger, der er sendt ud, så de ikke kun dække ét enkelt år, som var tilfældet tidligere.


Det er politisk bestemt fra Udenrigsministeriet, hvilke internationale missioner dansk politi skal deltage i. På nuværende tidspunkt (september 2018) er der 24 politifolk udsendt på 12 forskellige missioner. De er fordelt på 11 uchargerede og 13 ledere. 19 er mænd og fem er kvinder.

 

Rapporten, der satte nye standarder

I juni 2011 udkom rapporten ”Politiets Internationale Missioner”. Den indeholder en række konkrete anbefalinger og procedurer for, hvordan man bedst muligt sender kolleger ud på internationale missioner, og den fungerer fortsat med de standarder, den satte. Rapporten og anbefalingerne er lavet i samarbejde mellem Politiforbundet, Rigspolitiet, politikredse og politiforeninger.

Her er et udpluk af de vigtigste anbefalinger:

  • Ensartet procedure i alle politikredse for deltagelse i internationale missioner.
  • Stort fokus på udvælgelse af de rette kolleger og obligatoriske psykologsamtaler.
  • Min Sidste Vilje udfyldes – gerne sammen med ægtefælle.
  • Mere fokus på kommunikation før, under og efter en udsendelse.
  • Faste rammer for kontingentbesøg, hvor psykologtjenesten i særlig grad tænkes ind.

 

Information om sikkerhed

Alle, der skal udsendes, deltager før missionen i præmissionskurser, der har til formål at give dem en reel forståelse for den opgave, som de skal sendes ud til. Det er vigtigt, at de får et indblik i, hvordan den aktuelle situation er i det pågældende land, da det giver en forståelse for de risici, der kan være knyttet til deltagelse i missionen.

Ægtefæller deltager i kurserne, så begge har modtaget grundig information om missionen, da det sikrer, at den endelige beslutning om deltagelse træffes på et rigtigt grundlag. 

Min Sidste Vilje

Før en udsendelse bedes politifolk om at udfylde og underskrive dokumentet ”Min Sidste Vilje”. Det er et dokument, hvor den enkelte på forhånd tager stilling til de spørgsmål, der måtte opstå, hvis vedkommende mister livet under missionen. Det er tænkt som en hjælp til de pårørende.

Den udsendte skal aflevere dokumentet ved udsendelse, og det opbevares af International Udstationering undervejs. Efter hjemkomsten tilbageleveres det til den tidligere udsendte.

Der opfordres til, at ”Min Sidste Vilje” udfyldes sammen med den pågældendes ægtefælle.

Ægtefælle-inddragelse

Det er prioriteret højt, at ægtefæller eller samlevere er inddraget i hele forløbet omkring udsendelsen. Det betyder, at de inviteres med til præmissionskurser, opfordres til at være med til at udfylde ”Min Sidste Vilje”, og de er derudover er inviteret med til en debriefing efter endt mission. Desuden er der blevet etableret seminarer for ægtefæller og samlevere, der har til formål, at ægtefællerne kan danne et netværk med andre, der er i samme situation som dem. 

Politik for udsendte

Hver kreds skal udarbejde en politik, der er med til at anerkende det at ansøge internationale missioner. Det skal være medvirkende til at skabe en større interesse for arbejdet. Politikken skal derudover sikre, at de udsendte kan vende tilbage til den funktion, de forlod, så det ikke bliver en karrieremæssig hindring at deltage i internationale missioner. Politiforbundet opfordrer ligeledes kredsene til at tænke de nyerhvervede kvalifikationer med ind i det videre karriereforløb.

Hver kreds skal foruden udpege en kontaktperson, som den udsendte kan holde kontakt med undervejs. 

Besøg under udsendelse

Det prioriteres, at Rigspolitiet arrangerer et eller to årlige besøg til de udsendte, hvor Politiforbundet samt Rigspolitiets psykologtjeneste deltager. Det giver et løbende indblik i arbejdet og personalets trivsel undervejs ved den pågældende mission.

Derudover prioriteres det, at den udsendte besøger sin kreds en eller flere gange under sin udsendelse. Ved et besøg på sit tjenestested skal vedkommende arrangere et trivselsmøde med sin nærmeste leder til en samtale om, hvordan det går. Her kan de udveksle nyheder, informationer og erfaringer, hvilket kan få den udsendte til stadig at føle sig som en del af dansk politi.

Psykologbistand

Alle udsendte har obligatoriske psykologsamtaler med en af Rigspolitiets psykologer før, under og efter en udsendelse. Dette er dels indført for at sikre, at der på forhånd bliver foretaget en vurdering af, om vedkommende kan klare en udsendelse og dels for at sikre, at der er fokus på den udsendtes psykiske trivsel under og efter en mission.

Før en udsendelse bliver en ansøger derfor vurderet på, om vedkommende vil kunne klare missionens krav i forhold til adfærd, holdninger, kompetencer samt psykisk robusthed.

Under udsendelsen prioriteres det, at en psykolog besøger og afholder en samtale med den udsendte, og det samme gør sig gældende ved hjemkomsten.

De obligatoriske samtaler er blevet indført efter aftale med Politiforbundet, der har stor fokus på det særlige psykiske arbejdsmiljø.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram